Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

suffocating /'sʌfəkeitiη/  

 • Tính từ
  làm nghẹt thở, ngột ngạt
  a suffocating heat of a tropical night
  cái nóng ngột ngạt của ban đêm nhiệt đới
  a suffocating bureaucracy
  (nghĩa bóng) chế độ quan liêu ngột ngạt

  * Các từ tương tự:
  suffocatingly