Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  làm nản lòng
  a discouraging result
  một kết quả làm nản lòng

  * Các từ tương tự:
  discouragingly