Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ngột ngạt
  it's stifling in hereopen a window!
  ở đây ngột ngạt quá, mở cửa sổ ra đi!

  * Các từ tương tự:
  stiflingly