Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

asphyxiate /əs'fiksieit/  

  • Động từ
    (thường dùng ở dạng bị động)
    làm ngạt
    bị khói và hơi độc làm ngạt