Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

oppressiveness /ə'presivnis/  

  • Danh từ
    tính chất đàn áp, tính chất áp bức
    sự ngột ngạt (không khí)
    sự đè nặng, sự nặng trĩu (nỗi buồn...)