Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unbearable /ʌn'beərəbl/  

 • Tính từ
  không chịu nổi
  I find his rudeness unbearable
  tôi thấy sự thô lỗ của anh ta không chịu nổi

  * Các từ tương tự:
  unbearableness