Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insufferable /in'sʌfrəbl/  

 • Tính từ
  không chịu đựng được, không chịu được
  insufferable insolence
  sự xấc láo không chịu được
  không ai chịu nổi
  he really is insufferable
  ông ta thật sự là một người không ai chịu nổi

  * Các từ tương tự:
  insufferableness