Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insufferableness /in'sʌfərəblnis/  

  • Danh từ
    tính không thể chịu đựng, tính không thể chịu đựng được