Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unsupportable /' ns 'p :t bl/  

  • Tính từ
    không thể chịu được, không thể chịu nổi