Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insupportable /,insə'pɔ:təbl/  

 • Tính từ
  không thể chịu đựng được
  insupportable rudeness
  sự khiếm nhã không thể chịu đựng được

  * Các từ tương tự:
  insupportableness