Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insupportableness /insə'pɔ:təblnis/  

  • Danh từ
    tính không thể chịu được
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tính không thể xác minh được