Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unventilated /' n'ventileitid/  

  • Tính từ
    không thông gió, không thông hi; không thoáng khí
    chưa đưa ra bàn luận rộng r i