Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

oppressively /ə'presivli/  

  • Phó từ
    [một cách] bất công;[một cách] tàn bạo
    [một cách] nặng trĩu;[một cách] ngột ngạt
    oppressively hot
    nóng ngột ngạt