Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  ngột ngạt
  a smoky stuffy pub
  quán rượu ngột ngạt đầy khói
  câu nệ hình thức; cứng nhắc
  don't be so stuffy, of course they can use the same bedroom
  đừng câu nệ hình thức như thế, tất nhiên là họ có thể dùng chung một phòng ngủ
  nghẹt (mũi)