Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uptight /,ʌp'tait/  

 • Tính từ
  (+ about) (khẩu ngữ) căng thẳng thần kinh
  get uptight about exams
  bị căng thẳng trong các kỳ thi
  bực dọc, tức tối
  offers of help just make him uptight
  những lời đề nghị giúp đỡ chỉ tổ làm cho nó bực dọc
  (Mỹ) câu nệ một cách cứng nhắc

  * Các từ tương tự:
  uptightness