Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fuddy-duddy /'fʌdidʌdi/  

 • Danh từ
  (khẩu ngữ, nghĩa xấu hoặc đùa)
  người hủ lậu
  you're such an old fuddy-duddy
  anh đúng là một lão hủ lậu
  you and your fuddy-duddy ideas!
  anh và những ý tưởng hủ lậu của anh!