Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; iest) (nghĩa xấu)
  ẩm mốc
  cổ lỗ, hủ lậu
  a fusty old professor
  ông giáo sư già hủ lậu