Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; -iest)
    khó tiêu (thức ăn)
    nặng nề không hấp dẫn (cuốn sách…)
    tẻ nhạt (người)