Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thủ cựu; cứng nhắc
  staid attitudes
  thái độ thủ cựu cứng nhắc

  * Các từ tương tự:
  staidly, staidness