Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

staidness /'steidnis/  

  • Danh từ
    sự thủ cựu cứng nhắc