Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  điềm đạm (người, thái độ)
  Động từ
  cho dùng thuốc làm dịu

  * Các từ tương tự:
  sedately, sedateness