Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sedateness /si'deitnis/  

  • Danh từ
    tính điềm đạm