Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

imperturbable /,impə'tɜ:bəbl/  

  • Tính từ
    không thể lay chuyển, điềm tĩnh

    * Các từ tương tự:
    imperturbableness