Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ẩm mốc; có mùi mốc
  musty books
  sách đầy mốc
  a musty room
  gian phòng ẩm mốc
  (bóng, xấu) cũ kỹ, lạc hậu
  vẫn những tư tưởng cũ kỹ lạc hậu ấy được trình bày như thể là mới