Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fetid /'fetid/  /'fi:tid/

  • Tính từ
    thối, hôi hám
    mùi hôi thối của xác chết thối rữa

    * Các từ tương tự:
    fetidness