Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (chủ yếu dùng ở dạng bị động)
  làm vô cùng thích thú
  vô cùng thích thú cái gì

  * Các từ tương tự:
  enrapturement