Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mesmerize /'mezməraiz/  

  • Ngoại động từ
    thôi miên
    (nghĩa bóng) mê hoặc, quyến rũ

    * Các từ tương tự:
    mesmerize, mesmerise