Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enchantingly /in't∫ɑ:ntiηli/  

  • Phó từ
    [một cách] làm say mê