Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hypnotic /hip'nɒtik/  

 • Tính từ
  [thuộc] thôi miên
  be in hypnotic trance
  ở trong trạng thái xuất thần thôi miên
  gây buồn ngủ
  Danh từ
  thuốc ngủ; tác động gây buồn ngủ