Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    tiêu khiển; lôi cuốn
    đánh lừa, lừa dối

    * Các từ tương tự:
    beguilingly