Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enchanter /in'tʃɑ:ntə/  

  • Danh từ
    người bỏ bùa mê ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
    người làm say mê, người làm vui thích