Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

desirability /di,zaiərə'biləti/  

  • Danh từ
    sự đáng thèm muốn, sự đáng khát khao
    khả năng khêu gợi