Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

talisman /'tælizmən/ /tælismən/  

  • Danh từ
    (số nhiều talismans)
    bùa (đeo để cầu được may mắn…)

    * Các từ tương tự:
    talismanic