Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vật thần (vật thờ cúng ở Tây Phi)
    thần lực (của vật thần)

    * Các từ tương tự:
    ju-jutsu