Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ju-jutsu /dʤu:'dʤu:tsu:/  

  • -jitsu) /dʤju:'dʤitsu:/* danh từ
    võ juddô (võ Nhật)