Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wishbone /'wi∫bəʊn/  

  • Danh từ
    chạc xương đòn (ở chim)