Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

talismanic /tæliz'mænik/  

  • Tính từ
    bùa, phép