Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

demure /di'mjʊə[r]/  

 • Tính từ
  ra vẻ đoan trang từ tốn (chị phụ nữ)
  a very demure young lady
  một thiếu phụ ra vẻ đoan trang từ tốn

  * Các từ tương tự:
  demurely, demureness