Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

demureness /di'mjʊənis/  

  • Danh từ
    vẻ đoan trang từ tốn