Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

demurely /di'mjʊəli/  

  • Phó từ
    với vẻ đoan trang từ tốn