Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] hoàng đế
  the imperial palace
  cung điện hoàng gia
  như của hoàng đế, huy hoàng
  with imperial generosity
  với lòng hào phóng như của hoàng đế
  [thuộc] hệ thống đo lường Anh
  imperial acre
  mẫu Anh

  * Các từ tương tự:
  imperialisation, imperialise, imperialism, imperialist, imperialistic, imperialistically, imperialization, imperialize, imperially