Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

imperialistic /im,piəriə'listik/  

  • Tính từ
    đế quốc chủ nghĩa

    * Các từ tương tự:
    imperialistically