Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

imperialist /im'piəriəlist/  

  • Danh từ
    người theo chủ nghĩa đế quốc

    * Các từ tương tự:
    imperialistic, imperialistically