Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

imperialization /impiəriəlai'zeiʃn/  

  • Danh từ
    sự đế quốc hoá (một chính thể)
    sự đặt dưới quyền thống trị của hoàng đế
    sự phong làm hoàng đế