Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

imperially /im'piəriəli/  

  • Phó từ
    như hoàng đế;[một cách] đế vương