Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

imperialism /im'piəriəlizəm/  

  • Danh từ
    (thường xấu)
    chủ nghĩa đế quốc