Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

princelike /'prinslaik/  

  • Tính từ
    như ông hoàng
    to have a princelike manner
    có điệu bộ như một ông hoàng