Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

imperialise /im'piəriəlaiz/  

  • Ngoại động từ
    đế quốc hoá (một chính thể)
    đặt dưới quyền thống trị của hoàng đế
    phong làm hoàng đế