Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nữ hoàng
  the Queen of England
  Nữ hoàng Anh
  hoàng hậu
  bà hoàng, bà chúa (chỉ cái gì coi như tốt nhất, hay nhất)
  the rose is the queen of flowers
  hoa hồng là chúa các loài hoa
  beauty queen
  hoa hậu (trong kỳ thi sắc đẹp)
  ong chúa
  con Q (bài lá)
  the queen of hearts
  con Q cơ
  quân đam (quân cờ)
  (lóng, xấu) người tình dục đồng giới ẻo lả như phụ nữ
  the Queen's English
  turn Queen's evidence
  the uncrowned queen [king] of something
  Động từ
  nâng (quân tốt) thành quân đam;(con tốt)(chơi cờ)
  queen it over somebody
  làm như bà chúa, làm như có quyền lực (đối với ai)
  từ khi được đề bạt bà ta làm như bà chúa đối với mọi người khác

  * Các từ tương tự:
  queen bee, queen consort, queen dowager, queen mother, queen-cell, queen-fish, Queen's Bench [Division], Queen's Counsel, queen's weather