Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

queen consort /'kwi:n'kɒnsɔ:t/  

  • hoàng hậu